Leverans- och affärsvillkor:

Om du har frågor om villkoren nedan vänligen kontakta oss på 010 330 20 99 innan du beställer.

Följande villkor är kopplade till våra tjänster container, grovsophämtning med Skräptaxi (Junktruck), inköp av Junkbag säckar, samt beställning Junkbag avhämtning.

Junkbusters AB beskrivs nedan som JB eller Junkbusters.

Allmänna villkor

 1. Junkbusters är registrerad insamlare av avfall och innehar Länsstyrelsens tillstånd till yrkesmässig vägtransport av avfall, enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614). Vi samlar in, transporterar, tippar och rapporterar omhändertaget avfall enligt gällande bestämmelser.
 2. JB hanterar inte farligt avfall där särskilt tillstånd krävs.
 3. Det är kundens ansvar att följa de skriftliga instruktionerna som medföljer JB:s Junkbags avseende placering och innehåll i säckarna. Det är kundens ansvar att tillse att container fylls på korrekt sätt och vilka möjliga avfallstyper som kan hanteras, kunden är ansvarig för innehållet i containern, samt att container kan placeras på tänkt plats.
 4. Om insamling kräver att JB kör upp privat mark eller väg är det kundens ansvar att underlaget tål fordonets/containerns vikt.

Villkor vid köp av tomma Junkbags samt avhämtning av Junkbags (storsäck) innehållandes avfall

 1. Junkbusters hämtar det antal storsäckar som är beställt. Om antalet ändras, kontakta JB.
 2. Placera storsäck i direkt anslutning till farbar väg med fritt luftrum för JB:s lastbil.
 3. Om storsäck är för tung, eller för långt bort för avhämtning med kran, eller att hindrande föremål är i vägen (luftburna ledningar, växtlighet, fordon etc), finns risk att storsäck inte kan hämtas. JB avgör om omständigheterna på platsen inte möjliggör hämtning av storsäck när JB anländer till platsen. Bomkörning debiteras enligt gällande prislista om hämtning ej kan ske.
 4. Det är kundens ansvar att storsäck inte är överfylld eller viktmässigt överlastas enligt instruktion för avfallstypen och typen av säck. Överlastade eller överviktiga säckar hämtas ej, bomkörning debiteras enligt prislista.
 5. I händelse att JB utför annat arbete på platsen, såsom uppsamling av avfall utanför säckarna eller rengöring av platsen debiteras enligt gällande prislista.
 6. Om avfall som klassas som farligt avfall (gäller även el-avfall) påträffas i storsäck, kan säck inte hämtas, alternativt tillkommer avgifter för sortering och behandlingsavgift för det utsorterade farliga avfallet.
 7. Förhindras JB att hämta storsäck enligt dessa villkor eller andra omständigheter har JB rätt att debitera bomkörning enligt gällande prislista.
 8. Själva storsäcken är förbrukad då den hämtas fylld med avfall. Materialet (glasfiberförstärkt plast) i själva storsäcken återvinns eller energiutvinns på avfallsanläggningen. Tidigare fyllda storsäckar (exempelvis ”begagnade” storsäckar som använts vid material-leverans) ska ej återanvändas som avfallssäck. Junkbusters tar ej ansvar för återanvända storsäckar.
 9. Placering av storsäck på gator, allmän mark, annans mark eller liknande kan vara omgärdat av vissa regler och behov av tillstånd. Det är kundens ansvar att följa dessa regler och lagar.
 10. Junkbags är inte JB: s egendom, de är köpta och ägs av kunden. Ansvaret för säcken och dess innehåll är kundens och övergår till JB, oavsett när hämtningen sker, först efter att upphämtningen skett från angiven plats.
 11. JB friskriver sig från allt ansvar och ev merkostnader hos kund ifall säckar inte hämtas enligt beställning, oavsett orsak därtill.

Villkor vid beställning av container

 1. Det är kundens ansvar att vid avtalad leverans och upphämtning av container måste ett område om 3m bredd och 13m längd vara fritt. Om inte JB kan leverera/hämta containern debiteras för uppdrag enligt gällande prislista.
 2. Det är kundens ansvar att containern inte överfylls eller viktmässigt överlastas enligt information som finns på www.junkbusters.se. Överlastad eller för tung container hämtas ej. Ifall överlastad eller för tung container ändå kan hämtas, kan debitering ske för uppkomna tillkommande kostnader förutom den faktiska viktbaserade behandlingskostnaden av avfallstypen.
 3. Alla prisuppgifter för leverans, tömning, hemtagning av container är exklusive behandlingsavgift för avfallstypen (fraktion). Aktuella behandlingsavgifter för fraktioner kan erhållas av JB eller finns på www.junkbusters.se.
 4. Innehållet i en container är uteslutande kundens ansvar tills upphämtning sker. Junkbusters eller mottagningsstation kan i förekommande fall omklassa avfallslasset utan särskild underrättelse därom och/eller utsortera främmande avfall/ovidkommande avfall/farligt avfall med debitering enligt gällande prislista.
 5. Alla typer av farligt avfall, hushållsavfall/matavfall och vätskor får i normalfallet aldrig läggas i en container. Kontakta Junkbusters om du är osäker.
 6. Jord och schaktmassor: Förorenad (kontaminerad) jord/schaktmassor hanteras genom separat beställning mot tilläggsavgifter. Är din jord/schaktmassa förorenad måste detta anges. Stickprov kan förekomma, om jord/schaktmassor visar sig vara förorenade tillkommer extra hanteringskostnader och särskilda avgifter.
 7. JB friskriver sig från allt ansvar i händelse att leverans/hämtning av container som, oavsett anledning, inte sker enligt beställning. Eventuella merkostnader som uppstår hos kund beaktas ej och ersätts inte av JB.
 8. Om leverans/hämtning av container beställts med s.k tidspassning (”klockslag”) innebär det att uppdraget utförs +/- 30 minuter mot angivet klockslag. Ingen garanti ges för att denna tidspassning kan hållas, och JB friskriver sig från allt ansvar av utförandet av tidspassning och eventuella merkostnader som kan uppstå även om tidspassning bokats. Sker inte uppdraget enligt bokade tidspassningen (+/- 30 minuter) debiteras inte tilläggskostnaden för tidspassningen.
 9. Om en container åverkas genom brand, klotter eller annan skadegörelse, eller att den försvinner genom stöld, debiteras kund kostnaden, såvida inte en försäkring tecknats vid beställningen. Observera att denna försäkringen endast försäkrar containern, ej själva innehållet i containern, ej heller risken att otillbörligt avfall ertappas i containern.
 10. Om adressen ligger på en ö eller i annat område utan fast farbar bilväg för transportlastbilen betjänar inte Junkbusters området även om angivet postnummer finns med i listan.

Priser och leveransvillkor

 1. Gällande priser finns på www.junkbusters.se.
 2. Vill du få en kopia av din orderbekräftelse kan du logga in på webbplatsen eller skicka ett mejl till info@junkbusters.se.
 3. Normal utförandetid (container och säckhämtning) är vardagar kl 6-15. Om annan tid önskas, kontakta kundtjänst.
 4. Normal leveranstid för köp av tomma säckar i zon 1-3 är inom två arbetsdagar från beställning.
 5. Angivna utförande- och leveranstider är inte garanterade men vi gör vårt yttersta för att dessa ska hållas. JB friskriver sig från allt ansvar avseende angivna tider om dessa inte hålls.

Betalningsvillkor

 1. Betalning kan ske med betalkort eller swish vid beställning.
 2. Betalning kan ske mot faktura om så överenskommits vid beställningen. Fakturor skickas per e-post. Önskas pappersfaktura skickad per post tillkommer faktura-avgift.
 3. Betaltid 8 dagar om inte annat överenskommits vid beställningen.
 4. Vid försenad betalning skickas påminnelse med påminnelse-avgift och eventuell dröjsmålsränta. Utebliven betalning efter påminnelse överlåtes till indrivning via externt inkasso-bolag med erforderliga inkasso-avgifter.

Avbokning

 1. Avbeställning av container/säckhämtnings-uppdrag kan ske kostnadsfritt fram till kl 15 vardagen före beställd utförandedag. Avbeställning av Skräptaxi-tjänsten kan ske kostnadsfritt fram till 24 timmar vardagen före beställd tidsbokning.
 2. Använda eller oanvända Junkbag säckar återköps inte.

Ångerrätt för privatpersoner

 1. Det 14 dagars ångerrätt vid köp Junkbag säckar på www.junkbusters.se, räknat från den dag du mottog varan. Produkten ska vara oanvänd och i originalemballage. Kontakta Junkbusters för vidare information om förfarande.

Garanti

 1. Junkbag säckar köpta på www.junkbusters.se omfattas av 24 månaders garanti. Garantin gäller fabrikationsfel eller andra fel i produkten men gäller inte produkt som använts på felaktigt sätt eller skadats i hanteringen. Kontakta vår kundtjänst för att beskriva felet och att garantin åberopas. Om bedömningen är att garantin gäller, ska den felaktiga produkten returneras till oss för ersättning enligt kundtjänsts instruktioner.

Information

 • Junkbusters Kundtjänst nås vardagar på telefon 010 330 20 99 eller info@junkbusters.se.
 • Reklamationer ska ske skriftligen, via mejl eller per post till Junkbusters, Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö.
 • Gällande villkor återfinns på www.junkbusters.se.

Kundkontot

 1. Ett upprättat kundkonto kan kopplas avgiftsfritt till ett betalkort.
 2. Kvitto och orderbekräftelse skickas till angiven epostadress.
 3. Kunden är ansvarig för alla bokningar som görs på kundens konto. Det är kundens ansvar att begära att ändra lösenord, om det finns belägg för att det skulle kunna missbrukas.
 4. Om nytt betalkort ska knytas till kontot, görs denna ändring via kundens kontoadministration.
 5. JB:s aktuella kontovillkor och aktuella priser finns på www.junkbusters.se.

 

Extra avgifter för container och Junkbags:

Junkbag Pris ex moms
Extra-arbete eller väntetid på adressen inkl. Lastbil. Debiteringsintervall per påbörjad halvtimme. 1320 kr/timme
Löst material, Lösa vitvaror/kyl&frys utanför säckar (plus lastningstiden). 400 kr/kbm, 400 kr/vitvara, 800 kr/kyl&Frys
Överlastad säck      Hämtas i normalfall inte, bomkörning debiteras. Om säck kan hämtas tilläggsdebiteras 0,5*storlek på säck.
Bomkörning
Om omständigheterna på adressen inte möjliggör hämtning
760 kr+zon

 

Container Pris ex moms
Extra-arbete eller väntetid på adressen inkl. Lastbil. Debiteringsintervall per påbörjad halvtimme. 1320 kr/timme
Bomkörning
Om omständigheterna på adressen inte möjliggör leverans/ hämtning
Enligt tömningspris i prislista samt ev zon
Container med övervikt (enligt gällande max-vikt per container) eller överlastad Hämtas i normalfall inte, bomkörning debiteras. Därefter överenskommelse om åtgärd och därmed uppkomna kostnader. Om hämtning ändå kan utföras, debiteras 1000 kr extra, samt totala viktpriset.

 

Främmande avfall/farligt avfall i container/Junkbag Pris ex moms
Utsorteringsavgift farligt/främmande avfall 1200 kr (elavfall, max 4 enheter), 2400 kr (övrigt farligt avfall, >4 enheter elavfall) plus avgift för avfallet
Elektronik, el-avfall (allt med sladd/batteri, samt ljuskällor) 3 kr/kg (plus utsorteringsavgiften)
Hushållskyl-/frysskåp (Kommersiella/industri-enheter enl särskild tariff) 800 kr/st (plus utsorteringsavgiften)
Bildäck utan/med fälg 300/500 kr/st (plus utsorteringsavgiften)
Förorenade jord-/schaktmassor Engångsavgift 2400 kr per hämtning samt tilläggsdebitering 2000 kr/ton
Annat farligt avfall Felsorteringsavgift plus gällande avgift för avfallstypen

 

 

 

Hantering av personuppgifter

Vi behöver följande information när du använder vår webbplats för att köpa våra tjänster eller produkter:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Junkbusters AB registrerar och vidarebefordrar endast personuppgifter som är nödvändiga för att utföra tjänsterna/leverera produkterna till dig.

Vi samarbetar med olika företag som behandlar och arkiverar data. Dessa företag behandlar data uteslutande på våra vägnar och får inte använda personuppgifter för egna ändamål.

Vi samarbetar enbart med dataprocessorer inom EU eller i länder som ger samma skyddsnivå. Ansvarig för datalagring på www.junkbusters.se är verkställande direktören. Du har rätt att få tillgång till information registrerad om dig.

Om du tror att informationen är felaktig har du rätt att få informationen rättad. I vissa fall måste vi ta bort dina uppgifter om du begär det. Det kan till exempel vara om informationen inte längre är nödvändig för det syfte vi ursprungligen behövde det för.

Kontakta oss om du anser att dina personuppgifter inte behandlas enligt lagstiftningen.

Förfrågningar om detta kan skickas till Junkbusters AB via e-post info@junkbusters.se.

 

Cookies: på www.junkbusters.se använder vi cookies för att optimera webbplatsen och dess funktioner, vilket gör ditt besök så enkelt som möjligt för dig. Du kan själv välja att radera cookies från din dator.

Loggstatistik: Vi använder logg-statistik på www.junkbusters.se vilket innebär att ett system samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var besökarna kommer ifrån osv. Loggstatistiken är endast i syfte att optimera junkbusters.se och lagrar ingen personlig information.