login | Kontakt
Beställ hämtning 010 - 330 20 99

Leverans- och affärsvillkor:

Om du har frågor om villkoren nedan vänligen kontakta oss på: 08 - 55 11 99 99 innan du beställer.

Följande villkor är kopplade till våra tjänster container, grovsophämtning med Junktrucks, inköp av Junkbag säckar, samt beställning Junkbag avhämtning.

Junkbusters i Stockholm AB beskrivs nedan som JB eller Junkbusters.

Allmänna villkor

 1. Junkbusters är registrerad insamlare av avfall och godkänd av Stockholm Stad som avfallsentreprenör. Vi samlar in, transporterar, tippar och rapporterar omhändertaget avfall enligt gällande bestämmelser.
 2. JB hanterar inte farligt avfall där särskilt tillstånd krävs.
 3. Det är kundens ansvar att följa de skriftliga instruktionerna som medföljer JB:s Junkbags avseende placering och innehåll i säckarna. Det är kundens ansvar att tillse att container fylls på korrekt sätt och vilka möjliga avfallstyper som kan hanteras, kunden är ansvarig för innehållet i containern, samt att container kan placeras på tänkt plats.
 4. Om insamling kräver att JB kör upp privat mark eller väg är det kundens ansvar att underlaget tål fordonets/containerns vikt.

Villkor vid köp av Junkbags samt avhämtning av Junkbags innehållandes avfall

 1. Junkbusters hämtar det antal storsäckar som är beställt. Om antalet ändras, kontakta JB, annars tar vi bara antalet som beställts.
 2. Placera säckar max 5 meter från farbar väg för JB:s lastbil.
 3. Om säcken placeras längre bort än 5 meter från farbar väg, eller att hindrande föremål är i vägen (luftburna ledningar, växtlighet, fordon etc), finns risk att säcken inte kan hämtas. JB avgör om det är möjligt att hämta säcken/säckarna när JB anländer till platsen. Debitering sker även om arbetet ej kan utföras enligt gällande prislista.
 4. Det är kundens ansvar att Junkbag säckar inte är överfyllda eller viktmässigt överlastas enligt instruktion för avfallstypen och typen av säck. Överlastade eller överviktiga säckar hämtas ej, men debitering sker enligt prislista för förgäves körning.
 5. I händelse att JB utför annat arbete på platsen, såsom uppsamling av avfall utanför säckarna eller rengöring av platsen debiteras enligt gällande prislista.
 6. Om avfall som klassas som farligt avfall (gäller även el-avfall) påträffas i säcken/säckarna, kan säck inte hämtas, alternativt tillkommer särskild avgift.
 7. Förhindras JB att hämta säck/säckar enligt dessa villkor har JB rätt att debitera förgäves körning enligt gällande prislista.
 8. En Junkbag säck får endast användas en gång på grund av säkerhetsskäl.
 9. Placering av säckar på gator, allmän mark, privat mark och liknande kan vara omgärdat av vissa regler och behov av tillstånd. Det är kundens ansvar att följa dessa regler och lagar.
 10. Junkbag säckar är inte JB: s egendom, de är köpta och ägs av kunden. Ansvaret för säcken och dess innehåll är kundens och övergår till JB, oavsett när hämtningen sker, först efter att upphämtningen skett från angiven plats.

Villkor vid beställning av container

 1. Det är kundens ansvar att vid avtalad leverans och upphämtning av container måste ett område om 3m bredd och 13m längd vara fritt. Om inte JB kan leverera/hämta containern faktureras för uppdrag enligt gällande prislista.
 2. Det är kundens ansvar att containern inte överfylls eller viktmässigt överlastas enligt information som finns på www.junkbuster.se. En för tung container kan inte lastas på lastbil, ej heller framföras på väg enligt gällande föreskrifter. Alla kostnader som uppstår i samband med överfylld eller för tung container betalas av kunden.
 3. Alla prisuppgifter för leverans, tömning, hemtagning av container är exklusive behandlingsavgift för avfallet (fraktion). Fraktionspriser för behandling av avfallet kan erhållas av JB eller på www.junkbusters.se. Innehållet i en container är uteslutande kundens ansvar tills upphämtning sker. Junkbusters eller mottagningsstation kan i förekommande fall omklassa avfallslasset utan särskild underrättelse därom och debitera enligt gällande prislista.
 4. Om icke angiven fraktion påträffas i avfallet, är det JB:s rätt att omklassa avfallet och debitera enligt gällande prislista, alternativt påföra särskilda avgifter för det främmande avfallet.
 5. Farligt avfall får aldrig läggas i en container. Vad som avses med farligt avfall finns angivet i lagar och regler, en källa (vi garanterar dock inte att den är heltäckande) för inhämtning av information om farligt avfall är https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.HTM#B1.
 6. Jord och schaktmassor: Förorenad (kontaminerad) jord/schaktmassor hanteras genom separat beställning mot tilläggsavgifter. Är din jord/schaktmassa förorenad måste detta anges. Stickprov kan förekomma, om jord/schaktmassor visar sig vara förorenade tillkommer extra hanteringskostnader och särskilda avgifter.
 7. JB friskriver sig från allt ansvar för eventuella merkostnader hos kund vid leverans/hämtning av container som, oavsett anledning, inte utförs enligt beställning.
 8. Om en container åverkas genom brand, klotter eller annan skadegörelse, eller att den försvinner genom stöld, debiteras kund kostnaden, såvida inte en försäkring tecknats vid beställningen. Observera att denna försäkringen inte täcker själva innehållet i containern, ej heller risken att otillbörligt avfall ertappas i containern
 9. Om adressen ligger på en ö eller i annat område utan fast farbar bilväg för transportlastbilen betjänar inte Junkbusters området även om angivet postnummer finns med i listan.

Priser och leveransvillkor

 1. Gällande priser finns på www.junkbusters.se.
 2. Vill du få en kopia av din orderbekräftelse kan du logga in på webbplatsen eller skicka ett mejl till info@junkbusters.se.
 3. Normal utförandetid (container och säckhämtning) är vardagar kl 6-16. Om annan tid önskas, kontakta kundtjänst.
 4. Normal leveranstid för köp av tomma säckar är 48 timmar inom zon 1-3.
 5. Angivna utförande- och leveranstider är inte garanterade men vi gör vårt yttersta för att dessa ska hållas. JB friskriver sig från allt ansvar avseende angivna tider om dessa inte hålls.

Betalningsvillkor

 1. Kortbetaling kan ske med VISA, VISA Electron, JCB, MasterCard och American Express. Betalningsupplysningar erhålls och godkänns vid tidpunkten för bokningen. Beloppet dras först från kontot efter att varorna levererats eller tjänsten utförts. JB påför inga avgifter vid betalning med kort.
 2. Betalning kan ske mot faktura om så överenskommits vid beställningen. Fakturor mejlas med 8 dagars betaltid. Önskas pappersfaktura skickad per post tillkommer 50 kr ex moms.
 3. Försenad betalning eller inkasso-ärenden överlåtes till Svea Ekonomi/Inkasso. De avgifter detta medför påförs kravet på kund.
 4. Vid beställning av container upprättas kunden alltid som en kontokund och kortbetalningsinformationen lagras hos NETS, eftersom det slutliga beloppet dras först efter utförd tjänst och följesedel har skickats.

Avbokning

 1. Avbeställning av tjänst minst 24 timmar (på arbetsdag) före beställt utförande kan ske utan kostnad. Avbeställning efter 24 timmar debiteras enligt prislista.
 2. Använda eller oanvända Junkbag säckar återköps inte.

Ångerrätt

 1. Det 14 dagars ångerrätt vid köp Junkbag säckar på www.junkbusters.se, räknat från den dag du mottog varan. Produkten ska vara oanvänd och i originalemballage, och skickas till Junkbusters, Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö. Bifoga en kopia av orderbekräftelsen. Kostnad för frakten står köparen själv för. Du kan också utnyttja ångerrätten genom att avbryta ett pågående köp före leverans. Vid utnyttjande av ångerrätt, krediteras ditt bankkonto eller betalkort med motsvarande belopp som dragits vid köpet, då Junkbusters erhållit varorna i ursprungligt skick. Vi accepterar inte försändelser som mottagaren ska betala.
 2. Ångerrätten gäller endast privatpersoner.

Garanti

 1. Junkbag säckar köpta på www.junkbag.se omfattas av 24 månaders garanti. Garantin gäller fabrikationsfel eller andra fel i produkten men gäller inte produkt som använts på felaktigt sätt eller skadats i hanteringen. Kontakta vår kundtjänst för att beskriva felet och att garantin åberopas. Om bedömningen är att garantin gäller, ska den felaktiga produkten returneras till oss för ersättning enligt kundtjänsts instruktioner.

Information

Kundkontot

 1. Ett upprättat kundkonto kan kopplas avgiftsfritt till ett betalkort.
 2. Upprättas ett konto med betalkort som primärt betalningssätt, kan JB dra bara pengar från kort efter utfört köp eller att beställd tjänst utförts.
 3. Kvitto och orderbekräftelse skickas till angiven epostadress.
 4. Kunden är ansvarig för alla bokningar som görs på kundens konto. Det är kundens ansvar att begära att ändra lösenord, om det finns belägg för att det skulle kunna missbrukas. Ändring av lösenord görs skriftligen på info@junkbusters.se.
 5. Om nytt betalkort ska knytas till kontot, görs denna ändring via kundens kontoadministration.
 6. JB:s aktuella kontovillkor och aktuella priser finns på www.junkbusters.se.
 7. JB lagrar inga betalkortsinformationer, detta sker hos Dandomain som erbjuder betalning via NETS

 

Extra avgifter för container och Junkbags:

 

Junkbag                                                                                               Enhet Pris ex moms                   
Extra-arbete eller väntetid på adressen inkl. Lastbil. Debiteringsintervall per påbörjad halvtimme. pr. timme  1.080 kr.
Löst material utanför säckar/överlastade säckar (plus lastningstiden). Per påbörjad kbm.  Pr. kbm.  260 kr.

Lösa vitvaror utanför säckar (plus lastningstiden).

 Pr. stk.  360 kr.

Bomkörning

Om omständigheterna på adressen inte möjliggör hämtning

 Pr. stk. 540

 

Container  Enhet Pris ex moms                   
 Extra-arbete eller väntetid på adressen inkl. Lastbil. Debiteringsintervall per påbörjad halvtimme. Pr. timme  1.080 kr.

Bomkörning

Om omständigheterna på adressen inte möjliggör hämtning

 Pr. stk.

Enligt tömningspris på hemsidan

 Container med övervikt eller överlastad

Hvis containeren er tungere end der er angivet på www.junkbusters.dk er max vægt,eller hvis affaldet stikker op over kanten på containeren

 Pro Einheit

Enligt tömningspris på hemsidan
s
amt överenskommelse om åtgärd och därmed uppkomna kostnader.

 

Främmande avfall/farligt avfall i container                                                                                            Enhet Pris ex moms                        
 

Felsorteringsavgift för bortsortering av avfallet

Pr. stk

1.600 kr 

Elektronik (även ljuskällor)

 Pr. ton.  

2.500 kr (plus felsorteringsavgiften)

Kylskåp/frysskåp

Pr. stk

500 kr (plus felsorteringsavgiften)

Bildäck (med eller utan fälg) Pr. stk.  500 kr (plus felsorteringsavgiften)
Annat farligt avfall Varierar Felsorteringsavgift plus gällande avgift för avfallstypen

 

Hantering av personuppgifter

Vi behöver följande information när du använder vår webbplats för att köpa våra tjänster eller produkter:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi registrerar och vidarebefordrar endast personuppgifter som är nödvändiga för att utföra tjänsterna/ leverera produkterna till dig. Uppgifterna är registrerade hos Junkbusters AB och kommer att sparas under en period av fem år. Därefter raderas informationen.

Vi samarbetar med olika företag som behandlar och arkiverar data. Dessa företag behandlar data uteslutande på våra vägnar och får inte använda personuppgifter för egna ändamål.

Vi samarbetar enbart med dataprocessorer inom EU eller i länder som ger samma skyddsnivå. Ansvarig för datalagring på www.junkbusters.se är Jörgen Linse. Du har rätt att få tillgång till information registrerad om dig.

Om du tror att informationen är felaktig har du rätt att få informationen rättad. I vissa fall måste vi ta bort dina uppgifter om du begär det. Det kan till exempel vara om informationen inte längre är nödvändig för det syfte vi ursprungligen behövde det för.

Kontakta oss om du anser att dina personuppgifter inte behandlas enligt lagstiftningen.

Förfrågningar om detta måste skickas till Junkbusters AB via e-post info@junkbusters.se.

 

Cookies: på www.junkbag.se använder vi cookies för att optimera webbplatsen och dess funktioner, vilket gör ditt besök så enkelt som möjligt för dig. Du kan själv välja att radera cookies från din dator.

Loggstatistik: Vi använder logg-statistik på www.junkbag.se vilket innebär att ett system samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var besökarna kommer ifrån osv. Loggstatistiken är endast i syfte att optimera junkbag.se och lagrar ingen personlig information.

Extra avgifter för container och junkbags

Grön profil
Digital avfallsrapportering
green business awards 2012
e-Commence